درباره برق حرارتی

شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی مسئولیت ساماندهی فعالیت های تصدی دولت در زمینه تولید نیروی برق حرارتی متصل به شبکه انتقال و فوق توزیع برق کشور، راهبری شرکتهای زیر مجموعه و برنامه ریزی، مدیریت توسعه و بهره برداری از نیروگاههای یاد شده در چارچوب سیاست های وزارت نیرو و تسهیل مشارکت بخش غیر دولتی در تولید برق حرارتی برعهده دارد. از مهمترین وظایف این شرکت می توان به موارد زیر اشاره نمود :


                    » برنامه ریزی و مدیریت ظرفیت های تولید برق حرارتی در چارچوب برنامه های جامع و کلان وزارت نیرو
                    » ساماندهی و مدیریت شرکتهای تولید کننده برق حرارتی که تمام یا بخشی از سهام آنها متعلق به دولت است
                    » توسعه ظرفیت های تولید برق حرارتی دولتی در چارچوب مقررات مربوط

آدرس وب سایت شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی :

                                                                                      http://www.TPPH.ir

سامانه جامع و یکپارچه تحقیقات برق (سیب) جهت تسهیلگری تمامی فرایندهای مرتبط با تحقیقات برق طراحی و پیاده سازی شده است که به مرور ماژولهای مختلف آن جهت استفاده جامعه پژوهشگران، شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی و شرکتهای زیر مجموعه در دسترس قرار داده می شود.