سوالات متداول

سوال 1 - چه کسانی می توانند، اولویتهای تحقیقاتی مرتبط با شرکتهای مختلف را ثبت نمایند؟چگونه؟

   جواب1: تمامی محققین در طول سال می توانند با توجه به شناخت خویش از شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی و شرکتهای زیر مجموعه آن، اقدام به ثبت پیشنهاد نیاز تحقیقاتی (اولویت تحقیقاتی) نمایند. بدین منظور باید ابتدا در سامانه تحقیقات، ثبت نام نموده و پس از وارد شدن به سامانه، در قسمت داشبورد و  در کارتابل محقق، اقدام به ثبت نیاز تحقیقاتی نمایند. بدیهی است فرایند بررسی و تصویب، نیز متعاقبا و در زمانهای مقرر انجام می شود.