ارزیابی جنبه های بهداشتی و زیست محیطی استفاده از پساب تصفیه خانه فاضلاب شهر همدان در نیروگاه برق شهید مفتح

محور توسعه فناوری‌های بهره‌برداری، تعمیر و نگهداری نیروگاه‌ها و تجهیزات آن
زیر محور سیستم‌های تأمین آب نیروگاهی و اجزای آن
سازمان بالادستی مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی
شرکت هدف کمیته تحقیقات شهید مفتح (شرکت‌های تولید نیروی برق شهید مفتح و مدیریت تولید برق شهید مفتح شامل: نیروگاه‌های شهید مفتح و دورود)
عنوان تحقیق ارزیابی جنبه های بهداشتی و زیست محیطی استفاده از پساب تصفیه خانه فاضلاب شهر همدان در نیروگاه برق شهید مفتح
دلایل اولویت داشتن تحقیق استفاده از پساب خروجی از تصفیه خانه فاضلاب شهر همدان بجای آب زیر زمینی منطقه حدود 2 سال است که با موفقیت در حال اجرا میباشد و کارشناسان آب و فاضلاب استان با همکاری کارشناسان نیروگاه توانسته اند کیفیت پساب را در حد قابل قبولی حفظ نمایند، لیکن در خصوص جنبه های بهداشتی و زیست محیطی این طرح همواره نگرانیهایی وجود داشته است و با توجه به اهمیت موضوع و اینکه این طرح اولین تجربه استفاده از پساب در نیروگاها در کشور می باشد، بمنظور ارزیابی اثرات بهداشتی و زیست محیطی این پروژه و ارائه راهکارهای عملیاتی جهت بهبود وضعیت این اولویت تعریف گردید
اهداف مورد انتظار و محصول نهایی تحقیق 1-تعیین کیفیت پساب در محلهای تماس و فرایندهای تصفیه 2-تعیین کیفیت هوای محوطه نیروگاه از نظر آلاینده های شاخص مرتبط با پساب 3-تعیین کیفیت هوای داخلی واحدهای نیروگاه از نظر آلاینده های شاخص مرتبط با پساب 4-تعیین وضعیت تماس پرسنل با پساب در واحدهای مختلف نیروگاه از نظر بهداشتی با نمونه برداری های مختلف دوره ای و 5- تحلیل نتایج و ارائه گزارش 6-مقایسه وضعیت کیفی پساب با استاندارها و معیارهای جهانی و ملی 7-ارائه راهکارهای مناسب و عملیاتی جهت کاهش تماس کارکنان با پساب 8-ارائه راهکارهای مناسب و عملیاتی جهت بهبود کیفیت پساب با هدف کاهش ریسک های بهداشتی و زیست محیط
توضیحات
اسناد راهبردی و توسعه فناوری اسناد راهبردی و توسعه فناوری مصوب شورای آموزش، پژوهش و فناوری وزارت نیرو
زیر اسناد راهبردی و توسعه فناوری
  • سند راهبردی و نقشه‌ی راه فناوری مدیریت آلاینده‌ها (هوا، آب و خاک) در صنعت برق ایران
عنوان هدف فناورانه در صنعت برق
  • کاهش آلودگی محیط زیست
دلایل تحقیقاتی بودن (بند مربوط به آیین نامه)
سیاست ها و اولویت های مصوب شورای عالی عتف (سال ۱۳۹۶ – ۱۴۰۰) محیط زیست
  • 03- ارتقای فنّاوریها (دستیابی به فنّاوریها) با هدف پیشگیری، کنترل و کاهش آلودگیهای زیست محیطی در همه بخشها