بررسی فنی و اقتصادی روش های کاهش مصرف آب در نیروگاه سیکل ترکیبی شیروان و ارائه راهکارهای مناسب

محور توسعه فناوری‌های بهره‌برداری، تعمیر و نگهداری نیروگاه‌ها و تجهیزات آن
زیر محور سیستم‌های تأمین آب نیروگاهی و اجزای آن
سازمان بالادستی مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی
شرکت هدف کمیته تحقیقات شیروان (شرکت‌های تولید نیروی برق شیروان و مدیریت تولید نیروگاه‌های گازی خراسان شامل: نیروگاه شیروان)
عنوان تحقیق بررسی فنی و اقتصادی روش های کاهش مصرف آب در نیروگاه سیکل ترکیبی شیروان و ارائه راهکارهای مناسب
دلایل اولویت داشتن تحقیق حفظ منابع آبی حفظ محیط زیست
اهداف مورد انتظار و محصول نهایی تحقیق کاهش مصرف آب بررسی مسائل اقتصادی بررسی فنی و امکان سنجی اجرا ارائه راهکارهای مناسب و اجرایی
توضیحات
اسناد راهبردی و توسعه فناوری اسناد راهبردی و توسعه فناوری مصوب شورای آموزش، پژوهش و فناوری وزارت نیرو
زیر اسناد راهبردی و توسعه فناوری
  • سند راهبردی و نقشه‌ی راه فناوری مدیریت آلاینده‌ها (هوا، آب و خاک) در صنعت برق ایران
عنوان هدف فناورانه در صنعت برق
  • کاهش آلودگی محیط زیست
دلایل تحقیقاتی بودن (بند مربوط به آیین نامه)
سیاست ها و اولویت های مصوب شورای عالی عتف (سال ۱۳۹۶ – ۱۴۰۰) محیط زیست
  • 06- توسعه پایدار و بهبود کیفیت زندگی بر پایه حفاظت از سرمایه های طبیعی محیطزیست و بهبود الگوی مصرف