"بررسی فنی و اقتصادی راهکارهای تامین آب نیروگاه بعثت ( نظیر جایگزینی برج تر با برج خشک، استفاده از پساب و...) و ارایه طراحی مفهومی سیستم جایگزین منتخب"

محور توسعه فناوری‌های ساخت و تولید مواد، قطعات و تجهیزات نیروگاهی و ارزیابی کیفیت آن‌ها
زیر محور برج‌های خنک‌‌کن و اجزای آن
سازمان بالادستی مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی
شرکت هدف کمیته تحقیقات تهران (شرکت‌های تولید نیروی برق تهران و مدیریت تولید برق ری، بعثت و طرشت شامل: نیروگاه‌های ری، بعثت و طرشت)
عنوان تحقیق "بررسی فنی و اقتصادی راهکارهای تامین آب نیروگاه بعثت ( نظیر جایگزینی برج تر با برج خشک، استفاده از پساب و...) و ارایه طراحی مفهومی سیستم جایگزین منتخب"
دلایل اولویت داشتن تحقیق قرار گیری نیروگاه بعثت در بافت مسکونی شهر تهران محدودیت در دسترسی به منابع آبی به علت کاهش سطوح منابع زیرزمین آب و امکان مواجهه با محدودیت تولید امکان استفاده از پساب به عنوان منبع تامین آب همراه با تبدیل برج
اهداف مورد انتظار و محصول نهایی تحقیق بررسی روشهای ممکن جایگزینی کامل یا ترکیبی برج‌های خنک کن تر نیروگاه بعثت تهران با برج خشک، بررسی فنی و اقتصادی روشها، پیشنهاد روش مناسب و ارایه طراحی مفهومی رویکرد پیشنهادی
توضیحات
اسناد راهبردی و توسعه فناوری اسناد راهبردی و توسعه فناوری مصوب شورای آموزش، پژوهش و فناوری وزارت نیرو
زیر اسناد راهبردی و توسعه فناوری
  • سند توسعه فناوری‌های افزایش عمر واحدهای نیروگاه‌های قدیمی کشور
  • سند راهبردی و نقشه‌ی راه فناوری مدیریت آلاینده‌ها (هوا، آب و خاک) در صنعت برق ایران
عنوان هدف فناورانه در صنعت برق
  • افزایش امنیت انرژی ( پدافندی ـ فنی و قابلیت اطمینان)
  • کاهش آلودگی محیط زیست
دلایل تحقیقاتی بودن (بند مربوط به آیین نامه)
سیاست ها و اولویت های مصوب شورای عالی عتف (سال ۱۳۹۶ – ۱۴۰۰) حوزه آب
  • 01- بهینه سازی مصرف و مدیریت تقاضای آب، افزایش بهره وری استفاده از منابع آب در کلیه بخشها با تاکید بر روشهای نوین به زراعی و به نژادی