طراحی و ساخت سایلنسر-مافلر جهت اژکتورها و سیفتی ولوهای واحدهای نیروگاه بعثت

محور توسعه فناوری‌های ساخت و تولید مواد، قطعات و تجهیزات نیروگاهی و ارزیابی کیفیت آن‌ها
زیر محور بویلر و اجزای آن
سازمان بالادستی مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی
شرکت هدف کمیته تحقیقات تهران (شرکت‌های تولید نیروی برق تهران و مدیریت تولید برق ری، بعثت و طرشت شامل: نیروگاه‌های ری، بعثت و طرشت)
عنوان تحقیق طراحی و ساخت سایلنسر-مافلر جهت اژکتورها و سیفتی ولوهای واحدهای نیروگاه بعثت
دلایل اولویت داشتن تحقیق قرار گیری نیروگاه در بافت مسکونی و جهت کاهش آلایندگی صوتی منطقه
اهداف مورد انتظار و محصول نهایی تحقیق ساخت و نصب سایلنسر روی سیفتی والو درام و نیز هاگینگ اژکتورها
توضیحات
اسناد راهبردی و توسعه فناوری اسناد راهبردی و توسعه فناوری مصوب شورای آموزش، پژوهش و فناوری وزارت نیرو
زیر اسناد راهبردی و توسعه فناوری
  • سند راهبردی و نقشه‌ی راه فناوری مدیریت آلاینده‌ها (هوا، آب و خاک) در صنعت برق ایران
عنوان هدف فناورانه در صنعت برق
  • کاهش آلودگی محیط زیست
دلایل تحقیقاتی بودن (بند مربوط به آیین نامه)
سیاست ها و اولویت های مصوب شورای عالی عتف (سال ۱۳۹۶ – ۱۴۰۰) محیط زیست
  • 03- ارتقای فنّاوریها (دستیابی به فنّاوریها) با هدف پیشگیری، کنترل و کاهش آلودگیهای زیست محیطی در همه بخشها
  • 06- توسعه پایدار و بهبود کیفیت زندگی بر پایه حفاظت از سرمایه های طبیعی محیطزیست و بهبود الگوی مصرف